fbpx

Algemene voorwaarden – Reizen

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Tennis the World en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Tennis the World.

1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site “www.tennistheworld.nl” van Tennis the World.

1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Tennis the World aangaat.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Tennis the World en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Tennis the World ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Reissom”: de totale som van de door Tennis the World – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 Tennis the World bekend onder de handelsnaam: ”Tennis the World”

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tennis the World gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Tennis the World uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Tennis the World daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Tennis the World zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan Tennis the World heeft geretourneerd.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

 

4. Betaling

4.1 Betaling dient 14 dagen voor aanvang van de reis plaats te vinden. Er zal een factuur worden gestuurd waar dit vermeld staat.

4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Tennis the World zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Tennis the World ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Tennis the world nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Tennis the World in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Tennis the World van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s en video’s gemaakt tijdens de reizen door de staff van Tennis the World met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na iedere reis deze (door staff gemaakte) kampfoto’s op social media (zoals Facebook, Flickr en Instagram) worden gepost.

5.4 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbetand van Tennis the World. Hier kunt u zich voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.

 

6. Aansprakelijkheid van Tennis the World

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Tennis the World aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tennis the World – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Tennis the World, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Tennis the World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Tennis the World bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Tennis the World aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Tennis the World zelf of behoudens opzet of grove schuld van Tennis the World – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Tennis the World de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Tennis the World beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Tennis the World en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Tennis the World vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Tennis the World

8.1 Indien Tennis the World door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Tennis the World gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 50% van het maximaal aantal deelnemers per Reis zoals vermeld in de Tennis the World website.

 

9. Annulering

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: – tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele Reissom; – vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; – vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; – vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de reis 75% van de gehele Reissom; – op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht.

9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,– administratiekosten in rekening gebracht.

9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 6% van de Reissom per Deelnemer.

 

10. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer

10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis,airport pick-up en reis- ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

11. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog twee weken door Tennis the World bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Tennis the World gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.

 

12. Verzekering

12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.

UITTREKSEL VERZEKERINGS VOORWAARDEN EN AFKOOP ANNULERINGS RISICO ALGEMEEN

– De verzekeringen dient de opdrachtgever bij aanmelding af te sluiten.

– Bij eventuele wijzigingen na 10 dagen van de bevestigingsdatum wordt € 7,75 extra administratiekosten in rekening gebracht.

– Er wordt voor elke keer dat een verzekering wordt afgesloten € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.

– Voor informatie over de polisvoorwaarden van de reis- ongevallen verzekering of het indienen en afhandelen van claims kan de opdrachtgever zich direct wenden tot Multisafe (www.multisafe.nl): telefoon 030 – 2212777. De contactpersoon is Karin Bos.

– Alle reis- ongevallen polissen worden ondergebracht bij Hienveldt b.v.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN REIS- ONGEVALLEN VERZEKERING

Voor deelname aan alle SportWays kampen stelt SportWays een reisongevallen verzekering met uitgebreide sportdekking verplicht. De opdrachtgever kan een reis- ongevallen verzekering met een premie van € 25,– per kamp afsluiten. Deze verzekering dekt in grote lijnen:

– Reisbagage: totaal € 3000,–

– Ongevallen: bij overlijden maximaal € 25.000,– Voor kinderen tot 14 jaar maximaal € 5000,–

– Bij blijvende invaliditeit maximaal € 70.000,– Voor kinderen tot 14 jaar maximaal € 95.000,–

– Medische kosten: Kostprijs (voor aanvullende bepalingen medische kosten zie de polisvoorwaarden. Deze zijn beschikbaar op internet www.multisafe.nl)

– Tandheelkundige hulp per element € 200,– echter nimmer meer dan € 1000,–

– S.O.S. kosten: noodzakelijke reiskosten/verblijfkosten maximaal € 70,– per dag. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

UITGEBREIDE VOORWAARDEN De uitgebreide voorwaarden van deze speciale reis- ongevallenverzekering zijn beschreven op de internet-site van www.multisafe.nl. Onder de knop “reisverzekeringen” staan de verzekeringsvoorwaarden van SportWays.

 

13. Afkoop annulering

Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding van 6% van de reissom exclusief de kosten van eventueel afgesloten verzekeringen. Voor de afkoop van het annuleringsrisico geldt dat de opdrachtgever uitsluitend met een geldige reden kan annuleren. N.B.: De afkoop van het annuleringsrisico kan tot maximaal 10 dagen na aanmelding geboekt worden. Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in punt 1 tot en met 7:

  1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van deelnemer.
  2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.
  3. Het door deelnemer op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
  4. Onverwachte oproep van deelnemer na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens de reis kan worden afgelegd.
  5. Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door deelnemer te gebruiken privé vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
  6. Het, buiten de schuld van de deelnemer om, onverwacht niet krijgen van een benodigd visum.

13.Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.